Ochrona środowiska

Na początek zadajmy sobie pytanie czym jest ekologia? Ekologia jest nauką. Nauką, która bada zależności między organizmem a otaczającym go środowiskiem. Dosłownie nazwę możemy przetłumaczyć jako naukę o miejscu życia organizmów. Ekologia swoim zakresem obejmuje wiele dziedzin, zajmuje się między innymi ekosystemami, środowiskiem życia na Ziemi, gatunkami zajmującymi określone terytorium.

Często słyszymy o ochronie środowiska, o tym byśmy sami chronili środowisko, byśmy ekologicznie żyli. Ale co to jest ta ochrona środowiska? Ochrona środowiska są to wszystkie działania które mają na celu właściwe wykorzystanie, jak również odnawianie składników środowiska naturalnego. Ludzie zdając sobie sprawę z tego jak zniszczyli środowisko zaczynają starać się odbudować chociaż część tego co zniszczyli, a także przywrócić na tyle na ile się da środowisko do normalnego działania.

Ochrona środowiska coraz częściej łączy ludzi, zarówno naukowców, ekologów jak i zwykłych ludzi. Łączy ich i stawia przed nimi jeden cel. Ludzie coraz częściej wracają do natury i chcieliby aby środowisko ich otaczające było czyste, zadbane i zdrowe. Władze państwowe również starają się chronić środowisko poprzez różne uchwały, a także poprzez mobilizację służb porządkowych do sprawdzania czy ludzie przestrzegają tych uchwał. Rządy wszystkich państw coraz częściej zwracają uwagę jak ważne jest aby chronić środowisko.

Ekologia umiejscowiona jest wśród nauk biologicznych, chociaż łączy się także z naukami wykraczającymi poza obręb biologii które badają środowisko. Stąd też i studia z zakresu Ochrony środowiska organizują wydziały biologii uniwersytetów.

O przyjęcie na podyplomowe studia Ochrony środowiska mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, którzy są zainteresowani szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska.

Poniżej podajemy przykładowe tematy na prace podyplomowe z tego kierunku:

 1. Europejskie normy ochrony środowiska i przyrody
 2. Ocena metod i skuteczności kształtowania świadomości ekologicznej
 3. Polityka ekologiczna w Polsce i źródła jej finansowania
 4. Polityka ekologiczna w Polsce
 5. Problemy globalne ochrony środowiska
 6. Polityka ekologiczna w Polsce i źródła jej finansowania
 7. Postrzeganie przez konsumentów żywności produkowanej w gospodarstwach ekologicznych
 8. Wpływ edukacji ekologicznej na postawy ludzi w życiu dorosłym
 9. Wykorzystanie środowiska przyrodniczego do rozwoju ekonomicznego Regionu Podkarpackiego
 10. Źródła energii odnawialnej

Ekolodzy działają aktywnie w naszym życiu, możemy ich na co dzień spotkać i usłyszeć. Ekolodzy starają się uświadomić społeczeństwu jak ważne jest utrzymanie równowagi w przyrodzie, oraz jak ważne jest to by było jak najmniej zanieczyszczeń na świecie. Widząc, że argumenty które stosują nie przemawiają wystarczająco do ludzi, narodziły się nowe koncepcje jak przekonać innych aby zaczęli dbać o środowisko.

Niektórzy ekolodzy uważają że potrzebna jest rewolucja ekologiczna, oczywiście nie chodzi im o walkę zbrojną ale o masowe dotarcie i uświadamianie innych jak ważna jest naturalna fauna i flora Ziemi. Kolejną metodą jest „działanie na każdym szczeblu”, które polega na tym, że uświadamianie rozpoczyna się już w wieku szkolnym poprzez różne akcje, takie jak, sprzątanie świata, zbieranie makulatury. Metoda ta oddziałuje także na głowy najbardziej uprzemysłowionych państw, i właścicieli wielkich koncernów poprzez konferencje z ekologami. Ludzie zajmujący się ochroną przyrody zdecydowali się jednak w latach 70 XX wieku połączyć siły, teraz ich ruch znany jest na całym świecie, mowa tu o „zielonych”. Ruch ten skupia miliony osób które organizują różne akcje mające na celu ochronę przyrody.

Wielu ekologów apeluje aby ochronę środowiska rozpocząć już we własnych domach, rodzice powinni uświadamiać swoje dzieci jak ważne jest dbanie o naturalną faunę i florę. Gdy zadbamy aby nasz dom był jak najbardziej przyjazny dla środowiska wtedy możemy przyłączać się do lokalnych grup ekologicznych i brać udział w akcjach takich jak sprzątanie okolicy, gminy, pobliskich stawów i rzek.

Ekolodzy coraz bardziej starają się dotrzeć do ludzi czy przez telewizję czy radio oraz przez różne uliczne akcje. Więc czasem warto przyglądnąć się co oni chcą zrobić dla naszej planety a co my robimy.

Administracja

W kręgu zainteresowania nauki administracji jest administracja publiczna, tzw. państwowa, która obejmuje administrację rządową, samorządową, a która wykonywana jest przez związki samorządowe oraz różnego rodzaju zrzeszenia, zakłady oraz fundacje prawa publicznego. Przedmiotem nauki administracji jest środowisko, w którym działa administracja oraz zachodzące między nimi związki, sprawy struktur administracji, problem kadr w administracji, funkcjonowanie aparatu administracyjnego lub problematyka kontroli funkcjonowania administracji.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z administracji, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Administracja II Rzeczpospolitej w świetle Konstytucji Marcowej
 2. Administracja rządowa w województwie
 3. Administracja zespolona i niezespolona w województwie
 4. Administracyjno-prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń
 5. Budżet Gminy jako podstawa rozwoju lokalnego gminy X
 6. Decyzje w administracji
 7. Działalność organów administracji publicznej
 8. Działy administracji rządowej
 9. E-administracja w Polsce
 10. Efektywne metody zwalczania bezrobocia na przykładzie Urzędu Pracy X
 11. Europejskie prawo konkurencji
 12. Gmina jako podmiot zdecentralizowanej administracji publicznej
 13. Jednostki pomocnicze gminy
 14. Kontrola administracji publicznej sprawowana przez NIK
 15. Lokalna administracja rządowa
 16. Model samorządu terytorialnego w Polsce
 17. Najwyższa Izba Kontroli – pozycja ustrojowa i kompetencje
 18. Obywatelstwo w Unii Europejskiej
 19. Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej
 20. Organizacyjno-prawne formy gospodarki komunalnej
 21. Organy administracji celnej w Polsce
 22. Organy stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
 23. Pojęcie aktu administracyjnego
 24. Polskie państwo podziemne
 25. Pozycja Prezydenta w strukturze administracji
 26. Prawne formy działania administracji publicznej
 27. Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego
 28. Prawo i system zamówień publicznych w Polsce
 29. Rada Gminy w ustroju samorządowym Polski
 30. Reformy administracji w państwach oświeconego absolutyzmu
 31. Reforma systemu ubezpieczeń i jej znaczenie dla funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 32. Rola Trybunału Konstytucyjnego
 33. Samorząd województwa i zakres jego działania
 34. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego
 35. System administracji publicznej w Polsce
 36. Umowy w administracji publicznej
 37. Ustrój i struktura administracji publicznej w Polsce
 38. Zadania gminy na przykładzie gminy X
 39. Zadania i kompetencje Straży Granicznej jako organu Policji administracyjnej
 40. Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z administracji, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo narodowe (również międzynarodowe, wewnętrzne) to kierunek ciekawy, pozwalający na poznanie wielu ważnych spraw dotyczących nauk społecznych i zasad etycznych. Absolwenci tych studiów muszą znać istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, powinien jednocześnie wiedzieć, jak działają podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Ważnym elementem jest również znajomość języka obcego, na którą jest kładziony szczególny nacisk w czasie nauki przedmiotu. Studenci kończący ten kierunek są doskonałymi analitykami – muszą rozumieć, co się wokół nich dzieje i muszą natychmiast reagować. Stosowanie zasad bezpieczeństwa jest ich podstawową i najważniejszą umiejętnością. Ciągle wzrasta zapotrzebowanie na tego typu wykształconych pracowników, dlatego ich przyszłość wydaje się malować w jasnych barwach.

Ciekawe wygląda w wypadku tych studiów problem prac podyplomowych. Studenci oczywiście są zobowiązani do pisania tekstów naukowych, które mieszczą się w granicy studiowanego przez nich kierunku. Jednak owe granice są bardzo wąskie, dlatego największym wyzywaniem jest znalezienie ciekawego i stosunkowo nowatorskiego tematu. Prace licencjackie i magisterskie nie muszą być specjalnie obszerne, ponieważ opierają się o cudze dokonania. Jeśli chodzi jednak o prace podyplomowe – sprawa jest o wiele bardziej złożona. Temat powinien być interesujący i dotykający problemów dotychczas omawianych, lub omawianych w małym stopniu. Student musi sam wykazać się odpowiednią wiedzą z danego zakresu. Musi analizować i udowadniać, pokazywać plusy i minusy. To bardzo wymagające zadanie.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z bezpieczeństwa, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy na prace podyplomowe z bezpieczeństwa:

 1. Bezpieczeństwo elektrowni atomowych w aspekcie analizy i oceny zagrożeń radiacyjnych
 2. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w bezpieczeństwie wewnętrznym
 3. Bezpieczeństwo imprez masowych
 4. Bezpieczeństwo na obszarach wodnych
 5. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
 6. Cyberprzestrzeń jako obiekt zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego
 7. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
 8. Instytucje i organy państwa w procesie zwalczania korupcji w Polsce
 9. Komunikacja kryzysowa w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
 10. Krytyczne technologie w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa
 11. Międzynarodowa przestępczość zorganizowana zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego
 12. Międzynarodowy wymiar ochrony infrastruktury krytycznej
 13. Migracje jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu społeczności lokalnych
 14. Nowe technologie w bezpieczeństwie narodowym
 15. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 16. Ochrona ludności a interwencja humanitarna – prawnomiędzynarodowe uwarunkowania
 17. Ochrona ludności w bezpieczeństwie wewnętrznym
 18. Organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej
 19. Organy i instytucje państwa a bezpieczeństwo wewnętrzne
 20. Organy i instytucje państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego
 21. Patologie społeczne a subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy
 22. Policja w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 23. Porządek konstytucyjny w państwie a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 24. Praktyczne aspekty przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji
 25. Prawne regulacje stanów nadzwyczajnych w polskim porządku prawnym
 26. Prawne uwarunkowania interwencji humanitarnych
 27. Przestępczość zorganizowana i terroryzm
 28. Rola administracji publicznej w ochronie infrastruktury krytycznej
 29. Rola bezpieczeństwa prawnego w bezpieczeństwie międzynarodowym i państwowym
 30. Rola legislacji administracyjnej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 31. Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego i światowego
 32. Samorząd lokalny w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 33. Samorząd terytorialny w procesie zarządzania kryzysowego – na podstawie wybranej gminy
 34. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego
 35. Służby specjalne w bezpieczeństwie wewnętrznym
 36. Straż gminna w procesie zwalczania problemów kryminalnych
 37. System bezpieczeństwa publicznego w powiecie X – wyzwania i zagrożenia
 38. Wolności i prawa człowieka a stan bezpieczeństwa wewnętrznego
 39. Wpływ nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo wewnętrzne społeczności lokalnej
 40. Zwalczanie i przeciwdziałanie korupcji w Polsce

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z administracji, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Bankowość

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z bankowości, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Adaptacja polskiego systemu bankowego do wymogów Unii Europejskiej
 2. Analiza finansowa jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem i bankiem
 3. Analiza i ocena strategii marketingowych wybranego banku
 4. Analiza oferty wybranych banków internetowych w Polsce
 5. Audyt finansowy przedsiębiorstwa i banku
 6. Bank komercyjny funkcjonujący w warunkach niepewności i ryzyka
 7. Bank Spółdzielczy jako lokalne centrum finansowe
 8. Bankowość elektroniczna w Polsce i innych krajach UE
 9. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako stabilizator wiarygodności systemu bankowego
 10. Bariery i perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce
 11. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami płatniczymi
 12. Ceny usług bankowych a wynik finansowy wybranego banku
 13. Dostosowywanie polskiego systemy bankowego do wymagań UE
 14. Działalność kredytowa banków spółdzielczych
 15. Grupy bankowo ubezpieczeniowe
 16. Karty płatnicze jako nowoczesna forma rozliczeń pieniężnych
 17. Karty płatnicze w Polsce – geneza i rozwój rynku
 18. Kontrola wewnętrzna w banku i przedsiębiorstwie
 19. Kredyt hipoteczny jako sposób finansowania zakupu nieruchomości
 20. Kredytowanie gospodarstw domowych na przykładzie wybranego banku
 21. Leasing jako alternatywa dla kredytu bankowego
 22. Metody finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
 23. Nowoczesne kanały dystrybucji usług bankowych w Polsce
 24. Ocena zdolności kredytowej jako sposób minimalizacji ryzyka kredytowego na przykładzie banku X
 25. Organizacja instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 26. Procedury kredytowe współczesnego banku na przykładzie mBanku
 27. Rola i zadania Banku Centralnego. Oddziaływanie banku centralnego na banki komercyjne
 28. Rola NBP w kształtowaniu polityki pieniężnej państwa
 29. System bankowy i jego przemiany
 30. Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych w działalności banku

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z bankowości, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Rozumiemy, że nie każdy wybrał te studia z osobistego wyboru, a wtedy jest o wiele trudniej wziąć za pisanie pracy podyplomowej. Jak coś się robi, to robi się to porządnie. A jeśli od początku nie ma zamiaru się czegokolwiek robić, to właściwie już lepiej wziąć na wzór gotową pracę podyplomową i mieć z głowy. Skoro tyle się studiowało, to wypadałoby zakończyć temat. Czy wy też tak nie sądzicie?

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wielu młodych ludzi marzy o tym, żeby pisać teksty do opiniotwórczej gazety lub żeby relacjonować ważne wydarzenia z całego świata. To dość zrozumiałe – to praca ciekawa, pozwalająca na rozwój i stosunkowo dochodowa. Dlatego właśnie kierunek jakim jest Dziennikarstwo i komunikacja społeczna cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem. Pozwala na poszerzenie swojej wiedzy o społeczeństwie, polityce i prawie, a jednocześnie przygotowuje do pracy w mediach – radiu, telewizji lub prasie. Studenci nie tylko uczą się regułek, ale również poznają warsztat dziennikarza od kuchni, co bez wątpienia jest fascynujące. Poprzez te studia nabywają oni kompleksowej wiedzy socjologicznej, politologicznej i językowej. To dużo, dlatego ten kierunek należy do najbardziej wymagających. Jest skierowany do najambitniejszych.

Zwieńczeniem tych studiów jest przygotowywanie prac podyplomowych. Dla studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej to szczególny moment, ponieważ muszą przedstawić swoją wizję dotyczącą określonego problemu. Oczywiście związanego z mediami lub komunikacją. Prace licencjackie to głównie dzieła analityczne – wielu studentów decyduje się na omówienie aspektu związanego z funkcjonowaniem radia czy telewizji, ewentualnie piszą teksty dotyczące PR-u. Można powiedzieć, że są to prace raczej proste, wymagające jedynie sięgnięcia po dobre źródła wiedzy. Nieco trudniej jest, jeśli chodzi o prace magisterskie. Liczy się świeże spojrzenie do jakiegoś problemu, docenia się własną inicjatywę i tak zwaną ‘ciekawość dziennikarską’. Na tym etapie studenci są oceniani jako ukształtowani dziennikarze, dlatego wymaga się od nich już znacznie więcej. Dodatkowo zwraca się szczególną uwagę na język, jakim się posługują. W tym zawodzie to szczególnie ważne.

Studia dziennikarskie nie należą do prostych – pozwalają na przyswojenie ogromnej ilości wiedzy z wielu dziedzin, dlatego nie są skierowane do osób mniej ambitnych. Dziennikarzami muszą zostać ludzie przebojowi, z pasją i pomysłem na siebie. Warto o tym pamiętać podczas rekrutacji.

Połączenie dwóch obszarów badawczych – problematyki medioznawstwa oraz teorii komunikacji społecznej – ma swoje uzasadnienie w ich elementach wspólnych. Sfera publiczna jako dyskurs na temat politycznych procesów ładotwórczych, wchodzi w interakcje z innymi dyskursami w przestrzeni symbolicznej – komunikacyjnej. Współczesność w tym ujęciu jest intelektualnym i pragmatycznym wyzwaniem wobec zachodzących na siebie i krzyżujących się sfer wartości i typów racjonalności.

Kierunki i obszary badań są odpowiedzią na sformułowane wyzwania. Ich realizacja opiera się na najnowszych badaniach naukowych i koncentruje się na następujących zagadnieniach: transformacja systemów medialnych w wymiarze lokalnym i ponadnarodowym; udział nowych mediów w kreowaniu ram nowoczesnej demokracji; marketingowe formy perswazji i oddziaływania współczesnych kodów komunikacji (szczególnie komunikacji kreowanej przez media masowe); ochrona własności intelektualnej i zmiany prawa prasowego; historiografia zmian zawartych w twórczości filmowej w skali regionalnej.

Często studia na tym kierunku nie są potrzebne, aby zostać dziennikarzem. Aby zostać dziennikarzem, należy zastosować się do kilku ważnych kroków:

 1. Zdobywaj doświadczenie poprzez praktyki, staże lub freelance.
 2. Rozwijaj swoje umiejętności pisania i wyrażania się jasno i zrozumiale.
 3. Bądź czujny i śledź aktualne wydarzenia i trendy.
 4. Nawiązuj kontakty i buduj sieć kontaktów w branży.
 5. Szukaj możliwości publikowania swoich prac i prezentowania swojego portfolio.
 6. Utrzymuj się zaawansowanym w swoich zainteresowaniach i umiejętnościach, aby być konkurencyjnym.

Pamiętaj, że bycie dziennikarzem wymaga ciągłego rozwoju i nieustannej pracy nad sobą, aby być na bieżąco i zawsze oferować najlepsze materiały.

Ekonomia

Ekonomia jest zaliczana do nauk społecznych. Bada społeczne przejawy i następstwa gospodarowania ludzi, jest zatem nauką, która zajmuje się badaniem działalności gospodarczej ludzi. Ekonomia będzie nauką o sposobie wykorzystywania zasobów ziemskich przez społeczeństwo i poszczególne jednostki, w celu wytwarzania z nich różnych dóbr, które w późniejszych etapach zostaną przydzielone grupom społecznym na konsumpcję obecną i przyszłą. Ekonomia to przede wszystkim opisywanie i analizowanie produkcji, dystrybucji czy konsumpcji. Wspomnianą naukę można podzielić na: mikroekonomię (zajmuje się pojedynczymi rynkami, podmiotami i zjawiskami) i makroekonomię (bada takie zjawiska jak: dochód narodowy, bezrobocie, handel zagraniczny, czy rynki globalne).

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z ekonomii, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza ekonomiczna supermarketów i wielkich sieci handlowych
 2. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego X
 3. Analiza fundamentalna i techniczna wybranej spółki giełdowej
 4. Analiza kosztów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa X
 5. Analiza i ocena zmian struktury organizacyjnej na wybranym przykładzie
 6. Analiza inflacji i bezrobocia w gospodarce polskiej w kontekście spełnienia kryteriów konwergencji i korzyści wynikających z wejścia do strefy euro
 7. Analiza rynku przejęć w Polsce i perspektywy jego rozwoju
 8. Analiza SWOT jako kompleksowa metoda oceny strategicznej przedsiębiorstwa X
 9. Aspekty ekonomiczne leasingu jako alternatywnego źródła finansowania inwestycji
 10. Bezrobocie i metody jego zwalczania na przykładzie powiatu X
 11. Biznes Plan nowoczesnego gospodarstwa rolnego na wybranym przykładzie
 12. Charakterystyka rynku pracy w powiecie X
 13. Czynniki wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 14. Diagnostyka ekonomiczna metodami analizy ekonomicznej
 15. Działalność kredytowa instytucji finansowych
 16. Ekonomiczne aspekty ograniczeń czasowych handlu detalicznego
 17. Ekonomiczne aspekty zastosowania informatyki w zarządzaniu
 18. Fundusze inwestycyjne w Polsce. Analiza rynku
 19. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na przykładzie sektora bankowego
 20. Instrumenty Controllingu w przedsiębiorstwie X
 21. Instrumenty pobudzenia przedsiębiorczości w Katowicach
 22. Konkurencyjność i kształtowanie przewagi konkurencyjnej
 23. Konkurencyjność polskiego eksportu po wstąpieniu do Unii Europejskiej
 24. Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce
 25. Metody obrony przed wrogimi przejęciami przedsiębiorstw
 26. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz
 27. Polityka płacowa w przedsiębiorstwie X
 28. Proces dostosowywania polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską
 29. Przyczyny powstawania organizacji non-profit
 30. Rola dłużnych papierów wartościowych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
 31. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce na przykładzie województwa X
 32. Równowaga budżetu państwa, gminy, powiatu w świetle struktury dochodów i wydatków
 33. Ryzyko walutowe w działalności przedsiębiorstwa
 34. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw domowych w Polsce
 35. Szkolenia jako forma przeciwdziałania bezrobociu
 36. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne upadłości przedsiębiorstw
 37. Waluta euro i jej funkcjonowanie w Unii Europejskiej
 38. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na efektywność różnych form przeciwdziałania bezrobociu w wybranym regionie
 39. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
 40. Wykorzystywanie środków pomocowych UE przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z ekonomii, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Europeistyka

Studia o nazwie Europeistyka są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą wiedzą z zakresu nauk społecznych. Wiele informacji przyswajanych na tym coraz popularniejszym kierunku dotyczy Unii Europejskiej. Jest to wiedza niezwykle złożona, dotykająca wielu problemów i aspektów – jak chociażby organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw, prawa międzynarodowego, filozofii czy socjologii. Absolwenci tego kierunku powinni doskonale radzić sobie z przetwarzaniem i gromadzeniem informacji, powinni również umieć pracować w zespole. Ważnym elementem kształcenia na Europeistyce jest nacisk na naukę języków obcych.

Pisanie prac podyplomowych z zakresu europeistyki jest ważnym etapem na drodze każdego studenta tego kierunku. Oddawane teksty naukowe powinny być wysokiej klasy i powinny obejmować wiele wyżej wymienionych zagadnień. Najważniejsze jest jednak bezpośrednie odniesienie do problemu Unii Europejskiej lub ogólnie Europy. Prace podyplomowe muszą być jednocześnie pisane poprawną polszczyzną, choć mile widziane są również teksty pisane w obcych językach. To może mieć później spore znaczenie podczas poszukiwania pracy. Prace licencjackie i magisterskie są znacznie prostsze, ponieważ obejmują informacje już raz opracowane – teksty zatem opierają się o źródła takie jak książki, artykuły i inne publikacje dotyczące omawianego problemu. Jest to praca powielana. Nieco trudniej ma się sprawa, jeśli chodzi o prace podyplomowe. Najlepiej, kiedy są one efektem twórczych rozważań – student powinien sam postawić konkretną tezę, udowodnić ją i zaprezentować argumenty za i przeciw. Tematyka jest dość swoboda, ponieważ europeistyka – jak powszechnie wiadomo – dotyka bardzo wielu spraw i aspektów, dlatego znalezienie ciekawego tematu nie powinno być problemem.

Studenci europeistyki nie wybrali sobie łatwej drogi, ponieważ same studia są wymagające, a później nie jest łatwo z pracą. Jednak mimo wszystko jest to kierunek przyszłościowy – Unia Europejska jest w Polsce niezwykle ważna, powstają nowe miejsca pracy dla osób z doświadczeniem i wykształceniem w tym kierunku.

Poniżej przykładowe tematy na prace podyplomowe z europeistyki:

 1. Polityka monetarna Unii Europejskiej
 2. Działania Unii Europejskiej na rzecz stabilności demokracji państw rozwijających się
 3. Europejski Nakaz Aresztowania
 4. Prawa kobiet w krajach islamskich, a prawa kobiet w Europie
 5. Znaczenie polityki pieniężnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny
 6. Polski rynek nieruchomości na tle doświadczeń rynku europejskiego
 7. Tożsamość europejska w epoce globalizacji
 8. Rozwój regionów wiejskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 9. Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie samorządu
 10. Terroryzm separatystyczny w Europie

Finanse

Finanse to kierunek studiów, który pozwala studentom zgłębić wiedzę z zakresu finansów ogólnych oraz specjalistycznych, w tym m.in. finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, rynków finansowych czy też zarządzania finansami. Studia na kierunku finansów zazwyczaj obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty finansów, w tym m.in. analizę finansową, rachunkowość, podatki czy też zarządzanie ryzykiem finansowym. Absolwenci studiów z finansów są przygotowani do pracy w różnych instytucjach i firmach, które zajmują się finansami oraz do dalszych studiów naukowych na kierunku ekonomia.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z finansów, poniżej lista kilku przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze swojego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa na przykładzie firmy
 2. Analiza fundamentalna spółki giełdowej na wybranym przykładzie
 3. Analiza i ocena stanu finansowego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy
 4. Analiza kosztów z zastosowaniem metody ABC
 5. Analiza rynku nieruchomości w Polsce i krajach UE
 6. Budżet jako plan finansowy gminy na przykładzie gminy X
 7. Controlling i jego znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
 8. Diagnoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa – porównanie dostępnych metod
 9. Działalność funduszy emerytalnych na polskim rynku finansowym
 10. Etyka we współczesnym biznesie bankowo-finansowym
 11. Faktoring jako źródło finansowania bieżącej działalności na przykładzie firmy
 12. Finanse wspólnoty mieszkaniowej na przykładzie
 13. Finansowanie inwestycji w innowacje z funduszy UE
 14. Finansowe aspekty funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej
 15. Franchising jako metoda ograniczenia ryzyka w działalności gospodarczej na przykładzie firmy
 16. Implikacje wprowadzenia euro w Polsce
 17. Leasing jako źródło finansowania działalności rozwojowej firmy X
 18. Leasing w aspekcie podatkowym, finansowym i księgowym
 19. Metody skutecznej windykacji należności w firmie
 20. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – na przykładzie firmy X
 21. Obligacje skarbowe jako skarbowe papiery wartościowe
 22. Ocena kondycji finansowej na przykładzie wybranej spółki X
 23. Płynność finansowa w zarządzaniu majątkiem i kapitałem obrotowym
 24. Podatek od towarów i usług po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 25. Pozabankowe formy finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 26. Pozycja i funkcje giełd papierów wartościowych w kontekście światowego kryzysu finansowego
 27. Rachunek przepływów pieniężnych w badaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa
 28. Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
 29. Rynek kapitałowy w Polsce i innych krajach UE
 30. Zarządzanie finansami firmy w krótkim i długim okresie na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu na pracę licencjacką, magisterską czy zaliczeniową z finansów, zachęcamy do indywidualnego kontaktu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Filologia polska

Filologia, czyli nauka humanistyczna zajmująca się badaniem języka i literatury, to niezwykle ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać dany język od podszewki. Zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem wybieranym przez studentów jest oczywiście filologia polska. Mają oni okazję poznać nie tylko sam język, ale również kulturę. Poprzez poznawanie dzieł literackich można dowiedzieć się o wielu niezwykle ciekawych rzeczach związanych z historią, narodem czy obyczajami. Można dodatkowo dowiedzieć się, skąd dokładnie wywodzi się język, którym posługujemy się na co dzień. Popularna polonistyka daje spore możliwości na rynku pracy, ponieważ przygotowuje na przykład do bycia nauczycielem, edytorem czy dziennikarzem.

Studenci tej filologii doskonale wiedzą, czym są wyzwania związane z pisaniem prac podyplomowych. Przede wszystkim muszą oni znaleźć ciekawy problem i zagłębić się w nim, poznać literaturę, publikacje naukowe, artykuły. Przygotowanie się do procesu twórczego zajmuje bardzo wiele czasu i wymaga poświęceń, pisanie prac z polonistyki nie należy do zadań prostych. Muszą to być obszerne dzieła, napisane nieskazitelnym językiem, dopracowane pod każdym aspektem. Wiele osób na samo poprawianie tekstu poświęca większość czasu przeznaczonego na wykonanie pracy. Promotorzy zawsze znajdą jakiś szczegół, który powinien zostać ‘dopieszczony’.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z filologii polskiej, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza środków leksykalno-stylistycznych w poezji H. Poświatowskiej
 2. Człowiek wobec cierpienia w twórczości Elizy Orzeszkowej
 3. Dekadentyzm w twórczości Kazimierza Tetmajera
 4. Europejska liryka żałobna na przykładzie Jana Kochanowskiego i Jorge Manrique (analiza porównawcza)
 5. Historia i fikcja na przykładzie procesu filomatów w „Dziadach” Adama Mickiewicza
 6. Język listów do redakcji wybranego czasopisma
 7. Językowy obraz świata w bajkach
 8. Klasowa interpretacji twórczości wg marksizmu
 9. Kreacje kobiet i mężczyzn u wybranego pisarza
 10. Mity, archetypy i symbole w baśniach
 11. Młoda Polska i jej program w powieściowej ocenie pozytywistów
 12. Moda językowa dziś i dawniej
 13. Motywy roślinne w twórczości Juliusza Słowackiego
 14. Odwołania do Młodej polski w literaturze XX wieku
 15. Pochodzenie literackiego języka polskiego
 16. Polska awangarda literacka
 17. Polskie tradycje i obyczaje w literaturze.
 18. Polszczyzna w diasporze – język polski jako obcy
 19. Powiązania Janka Kupały z literaturą polską
 20. Przysłowia w satyrach i bajkach wybranego autora
 21. Pułapki językowe w tłumaczeniach literackich
 22. Romantyczne koncepcje w poezji polskiej
 23. Symbolika domu w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej
 24. Tłumaczenie literackie jako interpretacja
 25. Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego w oczach teoretyków i praktyków reportażu
 26. Wątki, motywy, toposy w utworach literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku
 27. Wersologia polska XX wieku
 28. Współczesna krytyka feministyczna
 29. Wybrane elementy obrazu świata w przysłowiach polskich
 30. Żydzi w literaturze polskiej – analiza wybranych dzieł literackich

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z filologii polskiej, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Studiowanie filologii polskiej to ciekawe wyzwanie i wspaniała przygoda. Jest to jednak miejsce przede wszystkim dla osób z otwartym umysłem, które uwielbiają literaturę. Dodatkowo dobrze, kiedy mają urozmaicone zainteresowania – nauka tego kierunku to złożony proces.

Historia

Dzieje naszych przodków są jedną z bardziej fascynujących tajemnic przeszłości. Fakty historyczne dostępne w źródłach i podręcznikach pozwalają nam na bardzo konkretne zagłębienie się w losy dawnej Polski. Źródła historyczne tkwiące w archiwach i muzeach kryją jednak w sobie wiele informacji zapomnianych, dotyczących żywych ludzi – często naszych krewnych.

Historia jest bez wątpienia jednym z najciekawszych i najtrudniejszych wśród wszystkich podyplomowych kierunków studiów humanistycznych. Przede wszystkim dlatego, że studenci muszą przyswoić ogromną ilość materiału. Dotyczy on przede wszystkim historii Polski, ale również historii powszechnej. Jednak nauka na tym kierunku nie opiera się jedynie na zapamiętywaniu dat i nazwisk – wiąże się z nim wiele pobocznych dziedzin wiedzy, jak chociażby socjologia, geografia czy ekonomie. Student historii nie może znać tylko faktów historycznych, ale musi umieć je również umieścić w czasie, wskazać aspekty polityczne czy gospodarcze. Jest to kompleksowa wiedza dotycząca wielu ważnych dziedzin nauki. Niezwykle trudnym elementem jest również łączenie ze sobą tych wszystkich danych, ukazywanie ich jako pewnej całości, która z siebie wynika.

Samo pisanie pracy podyplomowej nie jest zadaniem prostym, ponieważ znalezienie ciekawego i ambitnego tematu jest w wypadku studiów historycznych dość trudne. Oczywiście pisać można o wielu rzeczach, jednak co ambitniejsze osoby mogą mieć problem ze znalezieniem odpowiedniego tematu. Student powinien zająć się jakimś problemem historycznym, który nie był szeroko omawiany. Powinien sam szukać interesujących i pewnych źródeł wiedzy. Mile widziane jest również wyrażenie własnej opinii, opartej oczywiście wiedzą i doświadczeniem. Pisanie prac zatem nie jest proste – zwłaszcza, że najczęściej muszą to być dzieła obszerne i niezwykle skrupulatnie przygotowane.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z historii, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Czy położenie ma znaczenie? Historia Polski w kontekście wielkich przemian i położenia na mapie Europy
 2. Hitler – narodziny nienawiści i zła. Geneza i rozwój wodza
 3. Idee i polityka prezydenta  Roosevelta
 4. Kampania na Ukrainie w roku 1660
 5. Konflikty zbrojne na Bałkanach i rozpad Jugosławii
 6. Kościuszko bohater narodowy nie tylko Polski
 7. Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych i jego wpływ na rozwój Ameryki
 8. Odbudowa portu gdyńskiego po II wojnie światowej
 9. Opinie Józefa Piłsudskiego o Polsce i Polakach
 10. Prasa lokalna w Warszawie w latach 1989-2010
 11. Prawda w historii, próba porównania i analizy pojęcia na przykładzie zapisanej historii Polski i Niemiec
 12. Roczniki Historyczne wybranego Muzeum w latach 1980-2010
 13. Sytuacja ludności Kuby podczas rządów Fidela Castro
 14. Totalitaryzm na podstawie faszyzmu Benito Mussoliniego
 15. Tworzenie i funkcjonowanie aparatu władzy samorządowej w Warszawie w latach 1945-1949
 16. Unia Europejska i jej wady, o których się nie mówi
 17. Walka o przywództwo w ZSRR po śmierci Stalina
 18. Wielka Brytania – imperium kolonialne. Geneza i rozwój
 19. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych a udział Polski
 20. Zimna Wojna –  zabieg socjotechniczny czy rzeczywisty konflikt. Analiza na wybranych przykładach

… i wiele innych…

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z historii, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Studenci historii mają wiele nauki – to nie ulega wątpliwości. Przyswajanie wiedzy to ich podstawowe zajęcie. Są to studia skierowane do osób, które rzeczywiście fascynują się historią, pragną poznawać wcześniejsze dzieje państw z całego świata.