Socjologia

Socjologiato nauka, która w sposób systematyczny bada sposób funkcjonowania i zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Zadaniem socjologów jest badanie reguł społecznych, procesów i struktur, które łącza jak również i dzielą ludzi, tworzą czy tez są przejawem więzi międzyludzkich, a także do zadań socjologów należy badanie procesu ich zmian. Socjologowie badają nie tylko pojedyncze jednostki uwikłane w grupy społeczne, ale również i relacje międzyludzkie w rodzinie, stowarzyszeniach, zrzeszeniach, itp. Korzeni socjologii można się już doszukiwać w starożytności, gdyż właśnie tam na bardzo wysokim poziomie rozwinęła się myśl społeczna. Socjologia jako nauka o społeczeństwie ma trzech ojców. Pierwszym z nich był Platon, następnie J. B. Vicco oraz A. Comte. Przedmiotem badan socjologii jest grupa społeczna ujęta w kategoriach stanu i zmiany.

Socjologowie badają jednostki, pod warunkiem, iż wchodzą one w jakieś wewnętrzne relacje miedzy sobą. Natomiast jednostka jako indywiduum nie wchodzi w zakres badan socjologii. W tym kontekście jednostka zajmuje się psychologia.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z socjologii, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Aktywizacja mieszkańców domów pomocy społecznej
 2. Alkohol i narkotyki w środowisku dorastającej młodzieży
 3. Analiza bezrobocia oraz sposoby jego zwalczania w powiecie X w latach …
 4. Analiza czynników wpływających na motywację pracownika i intensywność jego wysiłku, w kontekście socjologii pracy
 5. Aspekt społeczny w negocjacjach zagranicznych
 6. Bezrobocie i możliwości jego ograniczenia na przykładzie powiatu X
 7. Bezrobotni absolwenci na rynku pracy w Polsce w latach 2006-2011
 8. Dzieciństwo w rodzinie z problemem alkoholowym a pełnienie ról społecznych w życiu dorosłym
 9. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce
 10. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 11. Eutanazja – dylematy i kontrowersje
 12. Funkcje i zagrożenia współczesnej rodziny
 13. Funkcjonowanie dzieci o zróżnicowanych możliwościach rozwoju w grupie przedszkolnej
 14. Homogeniczność społeczeństwa polskiego, a otwartość na inne nacje
 15. Integracja osób niepełnosprawnych
 16. Język reklamy jako narzędzie manipulacji jej odbiorców
 17. Koncepcja formacji społecznej Karola Marksa w odniesieniu do społeczeństwa Niemieckiego
 18. Lumpenproletariat a marginalność społeczna, próba charakterystyki, kierunków, szans i zagrożeń z nimi związanych na przykładzie wybranych grup społecznych
 19. Macierzyństwo a kariera zawodowa, rozterki i dylematy kobiet
 20. Mobbing w miejscu pracy
 21. Model rodziny w starożytności a współcześnie
 22. Niedostosowanie społeczne uczniów gimnazjum
 23. Podmiotowość społeczna – indywidualna i kolektywna. Próba nowej charakteryzacji i opisu w ujęciu teorii na przykładzie społeczeństwa Polskiego
 24. Pornografia jako współczesne zagrożenie dla dzieci
 25. Problemy rozwojowe dzieci z rodzin rozbitych przez migracje
 26. Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy
 27. Przemoc w szkole
 28. Przyczyny nadużywania alkoholu wśród młodzieży akademickiej
 29. Sekty w Polsce i na świecie
 30. Styl życia młodzieży miejskiej i wiejskiej w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
 31. Socjalizacja dziecka a orientacje mentalne rodziców
 32. Socjologiczne aspekty procesu budowania strategii rozwoju społeczności lokalnej
 33. Socjotechnika jako próba zastąpienia metody prób i błędów w badaniach socjologicznych. Próba charakterystyki i oceny na wybranych przykładach
 34. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne w ujęciu teorii modernizacji na wybranych przykładach
 35. Szkoła w opinii trzech pokoleń
 36. Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych
 37. Wpływ subkultur na przestępczość u nieletnich
 38. Współpraca z cudzoziemcami w firmie zróżnicowanej kulturowo
 39. Wypalenie zawodowe wśród pracowników pomocy społecznej
 40. Wyższe wykształcenie i jego znaczenie we współczesnym społeczeństwie

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z socjologii, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

5/5 - (10 votes)