Psychologia

Pisanie prac zaliczeniowych obowiązuje również na studiach podyplomowych – są to najczęściej opisy analizowanych przypadków, gdyż przyszły psycholog odbywa praktyki w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych, placówkach oświatowych, poradniach psychologicznych. Natomiast prace podyplomowe to końcowy etap nauki.

Możliwości pracy po tym kierunku studiów są dość duże, ale wszystko zależy też od naszych predyspozycji, zainteresowań zawodowych, oraz od naszych wyników na studiach. Wiedza psychologiczna jest potrzebna w wielu branżach. Ostatnio dość modne są szkolenia z zakresu umiejętności miękkich (np. radzenia sobie ze stresem, zarządzanie czasem, motywowanie siebie i innych, wpływanie na ludzi i wiele innych).

Psychologia jest także wykorzystywana na szkoleniach z zakresu sprzedaży i negocjacji. Bardzo często to psychologowie są zatrudniani w korporacjach, aby szkolić przyszłych menedżerów i dyrektorów. Absolwent psychologii w zależności od posiadanej specjalizacji znajduje zatrudnienie w wielu miejscach m.in. w: firmach szkoleniowych, działach personalnych firm, szpitalach, klinikach, szkołach, firmach konsultingowych, ośrodkach terapeutycznych, mediach. To od niego zależy, w czym czuje się dobrze i jakie ma uzdolnienia do wykonywania zawodu. Warto więc poświęcić swoje najlepsze lata na naukę i pracę magisterską. To zaprocentuje w przyszłości.

Przykładowe tematy prac z psychologii:

 1. Badanie czynników ryzyka wypalenia zawodowego menedżerów na różnych szczeblach organizacyjnych; programy wsparcia psychologicznego przedsiębiorców
 2. Diagnostyka indywidualnych zasobów jednostki w kontekście cech przydatności za­wo­dowej
 3. Diagnostyka zachowań człowieka w sytuacyjnych kontekstach środowiska pracy
 4. Dobrostan psychiczny i ekonomiczny a motywacja przedsiębiorcza i postawa względem firmy
 5. Lojalność jako psychologiczny czynnik efektywności pracy człowieka
 6. Nadzieja na sukces i samoocena jako korelaty podejmowania decyzji o założeniu własnej firmy
 7. Osobowościowe i demograficzne uwarunkowania skłonności do konsumowania, oszczędzania i inwestowania
 8. Osobowościowe i motywacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji o założeniu i kontynuowaniu działalności gospodarczej
 9. Osobowościowe uwarunkowania ryzyka uzależnienia od jedzenia u kobiet
 10. Poczucie alienacji w strukturze syndromu wypalenia psychicznego w różnych grupach zawodowych
 11. Poczucie własnej skuteczności a sukces ekonomiczny i skłonność do inwestowania zasobów wśród przedsiębiorców
 12. Poczucie własnej skuteczności i samoocena szans na sukces a planowanie własnej działalności gospodarczej
 13. Podmiotowe uwarunkowania poczucia jakości życia seniorów
 14. Praktyki społecznej stratyfikacji uczniów w polskim systemie edukacji
 15. Problem opóźnień i zaburzeń w rozwoju mowy dzieci i ich wpływ na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
 16. Psychologiczne uwarunkowania intraprzedsiębiorczości
 17. Psychopatologia życia rodzinnego oraz radzenie sobie rodziny w sytuacji kryzysu
 18. Rozwój emocjonalny, społeczny i moralny w okresie adolescencji i w dorosłości
 19. Samoocena i style przywiązania a poczucie satysfakcji seksualnej w związkach
 20. Seksualność w cyklu życia człowieka, czynniki warunkujące prawidłowy rozwój seksualności w różnych fazach życia
 21. Skuteczność werbalnych i niewerbalnych strategii zmiany nastroju wykorzystywanych przez różnorodnie spersonifikowane roboty perswazyjne w kontekście różnic indywidualnych
 22. Wpływ informacji wzrokowych na percepcję ciężaru w wirtualnej rzeczywistości
 23. Zaburzenia przywiązania jako zaburzenia psychiczne typowe dla okresu dzieciństwa i adolescencji
 24. Zniekształcenia wspomnień pod wpływem sugestii
5/5 - (6 votes)