Ekonomia

Ekonomia jest zaliczana do nauk społecznych. Bada społeczne przejawy i następstwa gospodarowania ludzi, jest zatem nauką, która zajmuje się badaniem działalności gospodarczej ludzi. Ekonomia będzie nauką o sposobie wykorzystywania zasobów ziemskich przez społeczeństwo i poszczególne jednostki, w celu wytwarzania z nich różnych dóbr, które w późniejszych etapach zostaną przydzielone grupom społecznym na konsumpcję obecną i przyszłą. Ekonomia to przede wszystkim opisywanie i analizowanie produkcji, dystrybucji czy konsumpcji. Wspomnianą naukę można podzielić na: mikroekonomię (zajmuje się pojedynczymi rynkami, podmiotami i zjawiskami) i makroekonomię (bada takie zjawiska jak: dochód narodowy, bezrobocie, handel zagraniczny, czy rynki globalne).

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z ekonomii, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza ekonomiczna supermarketów i wielkich sieci handlowych
 2. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego X
 3. Analiza fundamentalna i techniczna wybranej spółki giełdowej
 4. Analiza kosztów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa X
 5. Analiza i ocena zmian struktury organizacyjnej na wybranym przykładzie
 6. Analiza inflacji i bezrobocia w gospodarce polskiej w kontekście spełnienia kryteriów konwergencji i korzyści wynikających z wejścia do strefy euro
 7. Analiza rynku przejęć w Polsce i perspektywy jego rozwoju
 8. Analiza SWOT jako kompleksowa metoda oceny strategicznej przedsiębiorstwa X
 9. Aspekty ekonomiczne leasingu jako alternatywnego źródła finansowania inwestycji
 10. Bezrobocie i metody jego zwalczania na przykładzie powiatu X
 11. Biznes Plan nowoczesnego gospodarstwa rolnego na wybranym przykładzie
 12. Charakterystyka rynku pracy w powiecie X
 13. Czynniki wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 14. Diagnostyka ekonomiczna metodami analizy ekonomicznej
 15. Działalność kredytowa instytucji finansowych
 16. Ekonomiczne aspekty ograniczeń czasowych handlu detalicznego
 17. Ekonomiczne aspekty zastosowania informatyki w zarządzaniu
 18. Fundusze inwestycyjne w Polsce. Analiza rynku
 19. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na przykładzie sektora bankowego
 20. Instrumenty Controllingu w przedsiębiorstwie X
 21. Instrumenty pobudzenia przedsiębiorczości w Katowicach
 22. Konkurencyjność i kształtowanie przewagi konkurencyjnej
 23. Konkurencyjność polskiego eksportu po wstąpieniu do Unii Europejskiej
 24. Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce
 25. Metody obrony przed wrogimi przejęciami przedsiębiorstw
 26. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz
 27. Polityka płacowa w przedsiębiorstwie X
 28. Proces dostosowywania polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską
 29. Przyczyny powstawania organizacji non-profit
 30. Rola dłużnych papierów wartościowych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
 31. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce na przykładzie województwa X
 32. Równowaga budżetu państwa, gminy, powiatu w świetle struktury dochodów i wydatków
 33. Ryzyko walutowe w działalności przedsiębiorstwa
 34. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw domowych w Polsce
 35. Szkolenia jako forma przeciwdziałania bezrobociu
 36. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne upadłości przedsiębiorstw
 37. Waluta euro i jej funkcjonowanie w Unii Europejskiej
 38. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na efektywność różnych form przeciwdziałania bezrobociu w wybranym regionie
 39. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
 40. Wykorzystywanie środków pomocowych UE przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z ekonomii, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!