Studium przypadku

Case study (analiza przypadku, studium przypadku) – analiza indywidualnego przypadku, czyli szczegółowy opis rzeczywistego przypadku, pozwalająca na wyciągnięcie wniosków o przyczynach i skutkach jego przebiegu, a szerzej na temat rozwoju, edukacji, dydaktycznej, technicznej, kulturowej, społeczne itp.

Ze względu na konieczność osiągnięcia praktycznych efektów kształcenia wskazane jest by praca dyplomowa oparta była o metodę „analizy przypadku” i odnosiła się do możliwie aktualnej rzeczywistości.

Studium przypadku jest jedną z jakościowych metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie konkretnego przypadku. To dogłębna analiza konkretnego zjawiska. Studium przypadku jest jedną z jakościowych metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze przedstawienie tego, co implikuje nazwa „zdarzenie”. To dogłębna analiza konkretnego zjawiska. Zawiera szczegółową analizę przypadku, celów, założeń, motywów i środków.

Studium przypadku jest najczęściej kojarzone z pojedynczymi osobami, wybranymi osobami lub małymi grupami osób. Jednak ta metoda badawcza nie dotyczy tylko ludzi. Studium przypadku można wykorzystać do opisu firmy, sukcesu lub porażki ekonomicznej. Może być wykorzystany do analizy konkretnego procesu sądowego (prawa). Tę technikę badawczą można zastosować praktycznie we wszystkich dziedzinach nauki (nie tylko w sferze społecznej).

Jedną z przyczyn tego studium przypadku jest niezwykły charakter tego zjawiska. Medycyna jest tego najlepszym przykładem. Na przykład: lekarz badający pacjenta stwierdził, że ma on nietypowe objawy kliniczne. W żadnym wypadku nie mógł podzielić tych objawów (ich konstelacji) na znane choroby. Odkrył, że ma do czynienia z nową chorobą. Starając się podzielić swoją wiedzą na ten temat, opisał studium przypadku szczegółowo opisujące pacjenta, jego historię medyczną, pochodzenie, obserwowane objawy kliniczne i odpowiedź na leczenie.

Innym przykładem jest psychologia. Psycholog kryminalista opublikował studium przypadku seryjnego mordercy. Z uwagi na to, że osoby te (na szczęście) stanowią niewielką liczbę osób w całej naszej populacji, nie byłoby możliwe przeanalizowanie całej ich grupy. Ponadto natura (psychika / aktywność umysłowa) różni się tak bardzo od typowych ludzkich zachowań, że nie można jej po prostu podzielić na znane ramy psychologiczne.

Studium przypadku pozwala nam poznać skrajne przypadki, które różnią się od innych, których jesteśmy świadomi. Ma to na celu poszerzenie wiedzy związanej z określoną dziedziną nauki. Badania grupowe nie analizują niezwykłych zachowań, które są niezwykle rzadkie. Można zatem powiedzieć, że studium przypadku jest analizą wyjątków od reguły. Niewątpliwie analiza wyjątków sprawia, że ​​wiedza teoretyczna z określonej dziedziny nauki jest bogatsza i bardziej zrozumiała.

Drugim powodem jest gruntowna znajomość analizowanego zjawiska. W tym przypadku nie chodzi o wartości odstające (a przynajmniej nie jest to powód badania), ale raczej o bardzo dobre zrozumienie procesu. Przykładem może być analiza psychologiczna osoby w psychoterapii. Psycholog, który chce postawić trafną diagnozę psychologiczną, prowadzi studium przypadku.

Wykorzystuje do tego wiele metod i technik badawczych, takich jak: wywiad, obserwacja, testy psychologiczne, testy projekcyjne na pojedynczej osobie. Innym przypadkiem może być zastosowanie określonej strategii reklamowej (studium przypadku – w tym przypadku najczęściej używany termin). Analizowany jest cały proces kampanii reklamowej, poznaje się założone cele, nakłady inwestycyjne, proces realizacji oraz osiągnięte wyniki.

Celem jest bardzo dokładne poznanie działania i przebiegu procesu.

5/5 - (1 vote)