Plan pracy podyplomowej

Dobry plan pracy podyplomowej powinien mieć strukturę leja

Plan (docelowo spis treści) pracy podyplomowej (ale też magisterskiej i licencjackiej) powinien mieć konstrukcję leja – zagadnienia ujmowane są w nim od ogółu do szczegółu. Wychodzimy od kontekstu danego zagadnienia, dalej problem wyeksponowany w temacie zawężamy.

Zagadnienia w planie pracy

Część teoretyczna

Plan pracy rozpisujemy przede wszystkim na podstawie wybranego tematu. Ten ostatni dzielimy co najmniej na dwie części.

Przykładowy temat: Wyrażanie emocji przez dzieci wczesnoszkolne w ekspresji plastycznej można podzielić na następujące zagadnienia:

  • Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym
  • Wpływ zajęć plastycznych na rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Tym dwóm zagadnieniom powinna być poświęcona część teoretyczna. Podrozdziały w tym przykładzie można zatytułować:

  1. Ogólna charakterystyka rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym
  2. Rozwój emocjonalny dziecka a zajęcia plastyczne

Dalej zagadnienia w ramach poszczególnych rozdziałów konkretyzujemy, tworząc co najmniej trzy podrozdziały (w ramach jednego rozdziału). Tu z pomocą przychodzą literatura przedmiotu lub przykładowe prace.

Część empiryczna – rozdział metodologiczny

Coraz częściej prace magisterskie mają charakter teoretyczno-empiryczny. Dotyczy to również prac podyplomowych. Prace przeglądowe, bazujące wyłącznie na literaturze tematu cieszą się coraz mniejszą popularnością, ponieważ mają charakter przede wszystkim odtwórczy. Część badawcza pracy składa się z reguły z dwóch rozdziałów.

Pierwszy z nich prezentuje:

  • Przedmiot i cel badań
  • Problemy i hipotezy badawcze
  • Metody, techniki i narzędzie badawcze (instrumentarium badań)
  • Charakterystykę terenu badań i badanej grupy

Drugi rozdział w ramach części badawczej to prezentacja oraz analiza wyników badań własnych.

WAŻNE! Wyniki badań własnych prezentujemy zgodnie z obranymi problemami badawczymi. Te ostatnie modyfikujemy i stanowią one tytuły podrozdziałów w ramach drugiego rozdziału części badawczej.

Jeżeli nasz problem szczegółowy przyjmuje postać następującego pytania:

W jakim stopniu treść rysunków pokazuje stan emocjonalnym dziecka?,

a postawiona hipoteza badawcza:

Spontaniczna twórczość plastyczna, a zwłaszcza rysunek, dostarcza wielu cennych informacji na temat rozwoju emocjonalnego dziecka,

to w spisie treści podrozdział w ramach rozdziału prezentacja i analiza danych może być zatytułowany na przykład bardziej ogólnie:

Rysunek dziecka a jego rozwój emocjonalny”

albo bardziej szczegółowo:

Treść rysunków dziecka jako obraz jego stanu emocjonalnego”.

4.3/5 - (6 votes)