Analiza ekonomiczna

Prace podyplomowe z analizy ekonomicznej

Pojęcie analizy ekonomicznej obejmuje system różnorodnych metod badania naukowego, które polegają na rozłożeniu badanego przedmiotu lub zjawiska na części składowe w celu wykrycia składników albo logicznej abstrakcji niezbędnej do pełnego poznania całości i sformułowania odpowiedniej decyzji. Takie ujęcie analizy wyraźnie podkreśla jej utylitarny charakter. Chodzi tu o wykorzystanie analizy w zarządzaniu przedsiębiorstwem do rozszerzenia i utrwalenia racjonalnych warunków i sposobów działania oraz do ograniczenia i likwidacji niegospodarności i marnotrawstwa. Zadanie to jest możliwe do zrealizowania wówczas, gdy kierownictwo przedsiębiorstwa ma ścisłe, odpowiednio przetworzone oraz dostarczone możliwie szybko informacje.

Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa powinna spełniać pięć następujących wymagań formalnych i merytorycznych:

 1. zawierać właściwe oraz obiektywne stwierdzenia i oceny;
 2. uwzględniać wszystkie rozpoznane elementy determinujące określony stan przedsiębiorstwa lub wybrane zjawisko ekonomiczne;
 3. opierać się na zweryfikowanych danych liczbowych, po doprowadzeniu ich do porównywalności;
 4. przedstawić wyniki badań w sposób zwięzły i zrozumiały;
 5. zawierać wyniki bliskie momentowi powstania zjawiska i podjęcia decyzji.

Przedmiotem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa są jego wyniki, stan i pozycja oraz organizacja i metody działania.

Zakres pisania prac z analizy ekonomicznej jest bardzo obszerny. Jak sama nazwa wskazuje analizy takie dotyczą ekonomicznych sfer działalności. Częścią analizy ekonomicznej jest również analiza finansowa, która koncentruje się głównie na badaniu sprawozdań finansowych. Opracowanie analizy finansowej może dotyczyć całościowej oceny kondycji finansowej lub jej wybranych elementów, takich jak:

 • Analizy rentowności (zyskowności)
 • Analizy płynności oraz wypłacalności, obejmująca przedsiębiorstwa i banki
 • Analizy aktywów obrotowych, aktywów trwałych jak również ocena jakości zarządzania tymi aktywami
 • Analizy kapitałów własnych i obcych
 • Analizy kosztów
 • Analizy wpływu wybranych czynników na wynik finansowy
 • Retrospektywna analiza kosztów

Zakres analizy ekonomicznej jest znacznie szerszy, ponieważ dotyczy nie tylko analizy sprawozdania finansowego, lecz wielu różnych wielkości liczbowych, w szczególności analiza taka zajmuje się:

 • Badanie struktury i dynamiki budżetów centralnych i samorządowych
 • Badanie dochodów i wydatków dżetów gospodarstw domowych
 • Badanie zależności zjawisk
 • Analiza PKB
 • Analiza portfelowa i wiele innych
5/5 - (2 votes)