Analiza finansowa

Prace podyplomowe – analiza finansowa

Analiza finansowa jest często utożsamiana z analiza ekonomiczną, mimo że nie można między tymi dwoma analizami postawić znaku równości. Analiza ekonomiczna jest znacznie szersza, zaś analiza finansowa koncentruje się na badaniu i ocenie kondycji finansowej podmiotu.

Analiza finansowa jest ściśle związana z analizą sprawozdań finansowych. Najczęściej wykorzystuje dwa z nich, bilans oraz rachunek zysków i strat. W wyjątkowych zagadnieniach – dla przykładu analiza płynności finansowej – uwzględnia się w analizie finansowej rachunek przepływów pieniężnych.

Stosunkowo nowym sprawozdaniem finansowym jest informacja o zmianach w kapitałach jednostki. Sprawozdanie to może również być przedmiotem badań i zazwyczaj jest to cenne sprawozdanie w przypadku szczegółowej analizy kapitałów. Do standardowej analizy finansowej nie uwzględnia się sprawozdania ze zmian w kapitałach.

Wykonując analizę finansowa dane do jej przeprowadzenia zleceniodawca dostarcza w formie elektronicznej lub papierowej. Jeśli są trudności z uzyskaniem odpowiednich sprawozdań wówczas we własnym zakresie gromadzone są niezbędne dane liczbowe.

Biegła znajomość sprawozdań finansowych jest niezbędnym wymogiem wykonania poprawnie analizy finansowej. Firma specjalizuje się w analizach finansowych opartych na sprawozdawczości finansowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą usługą – pisanie prac z analizy finansowej – prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na naszej stronie.

Analiza finansowa to proces, w którym bada się dane finansowe przedsiębiorstwa lub innej jednostki gospodarczej, aby ocenić jej sytuację finansową, wydajność i rentowność. Analiza finansowa pozwala na ocenę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, jego potencjału rozwojowego oraz ryzyka związanego z prowadzeniem działalności. Analiza finansowa jest ważna zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla inwestorów, kredytodawców, regulatorów itp.

Aby wykonać analizę finansową, należy:

  1. Gromadzić i selekcjonować dane finansowe. Analiza finansowa wymaga dostępu do odpowiednich danych finansowych, takich jak sprawozdania finansowe, bilans, rachunek wyników itp. Należy je zebrac i przygotować do analizy.
  2. Wykonać odpowiednie wskaźniki i miary finansowe. Analiza finansowa wymaga zastosowania odpowiednich wskaźników i miar, takich jak marża zysku, rentowność kapitału własnego, wskaźnik płynności itp.
  3. Przeprowadzić interpretację wyników. Należy ocenić osiągnięte wyniki i wyciągnąć wnioski dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz jego wydajności i rentowności. Można to zrobić poprzez porównanie osiągniętych wyników z wynikami osiągniętymi w poprzednich okresach lub z wynikami innych przedsiębiorstw z tej samej branży.
  4. Przygotować raport z analizy finansowej. W zależności od potrzeb i oczekiwań odbiorców, należy przygotować odpowiedni raport z analizy finansowej, który zawierać będzie wyniki analizy oraz wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego postępowania.

Analiza finansowa wymaga dobrej znajomości podstaw rachunkowości oraz umiejętności obliczania i interpretacji różnych wskaźników i miar finansowych. Ważne jest również, aby umieć przygotować odpowiedni raport z analizy finansowej, który będzie przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców.

5/5 - (3 votes)