Analiza finansowa

Prace podyplomowe – analiza finansowa

Analiza finansowa jest często utożsamiana z analiza ekonomiczną, mimo że nie można między tymi dwoma analizami postawić znaku równości. Analiza ekonomiczna jest znacznie szersza, zaś analiza finansowa koncentruje się na badaniu i ocenie kondycji finansowej podmiotu.

Analiza finansowa jest ściśle związana z analizą sprawozdań finansowych. Najczęściej wykorzystuje dwa z nich, bilans oraz rachunek zysków i strat. W wyjątkowych zagadnieniach – dla przykładu analiza płynności finansowej – uwzględnia się w analizie finansowej rachunek przepływów pieniężnych.

Stosunkowo nowym sprawozdaniem finansowym jest informacja o zmianach w kapitałach jednostki. Sprawozdanie to może również być przedmiotem badań i zazwyczaj jest to cenne sprawozdanie w przypadku szczegółowej analizy kapitałów. Do standardowej analizy finansowej nie uwzględnia się sprawozdania ze zmian w kapitałach.

Wykonując analizę finansowa dane do jej przeprowadzenia zleceniodawca dostarcza w formie elektronicznej lub papierowej. Jeśli są trudności z uzyskaniem odpowiednich sprawozdań wówczas we własnym zakresie gromadzone są niezbędne dane liczbowe.

Biegła znajomość sprawozdań finansowych jest niezbędnym wymogiem wykonania poprawnie analizy finansowej. Firma specjalizuje się w analizach finansowych opartych na sprawozdawczości finansowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą usługą – pisanie prac z analizy finansowej – prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na naszej stronie.